مددجویان بهزیستی بخش بزمان به مشهد مقدس اعزام شدند