فعالان حقوق بشری علیه امارات در فرانسه تظاهرات کردند