وزیر دفاع آمریکا کاهش نیروهایمان در افغانستان مشروط به صلح با طالبان نیست