المپیاد استعدادهای برتر فوتسال پسران کشور در قم آغاز شد