مقام فرانسوی بر اتحاد اروپا در مساله ایران تاکید کرد