۱۷ هزار میلیارد ریال برای بهره برداری از منابع نفت و گاز ایلام سرمایه گذاری شد