خانواده یک فعال سیاسی درخواست سعودی ها برای تکذیب شکنجه را رد کرد