استاندار سمنان در اقتصاد کلان کشور نقش فرا منطقه‌ای دارد