آیین نکوداشت استاد محمود زال پور در دزفول برگزار شد