نقش مبلغان دینی در شهرها و روستاها بیش از رسانه ها می تواند اثرگذار باشد