بیمقدار آمریکا به‌دنبال مشروعیت بخشیدن به قُلدری‌های خود در دنیاست