ایجاد محدودیت در کارت سوخت جایگاه‌ها از چند روز دیگر