مشارکت هزاران فلسطینی در "بامداد عظیم" مسجد الاقصی