پایان مرحله اول عملیات ضد تروریسم "ابطال عراق"

فرماندهی عملیات مشترک عراق از پایان مرحله اول عملیات موسوم به "ابطال عراق" و تحقق اهداف آن خبر داد.