پاداش ویژه وزیر ورزش به تیم ملی والیبال در صورت قرار گرفتن روی سکو