غریب آبادی تحریم‌ها باید برداشته شوند تا برجام و دیپلماسی حفظ شود