روایت‌های عجیب و غریب از مهم‌ترین وقایع معاصر

اسماعیل امینی که برای ثبت خاطره‌ها و اتفاق‌های دوره کرونا بیشتر به کار دانشجویی امیدوار است، می‌گوید: ما درباره مهم‌ترین وقایع دوره معاصر خیلی منابع منظم و مرتبی نداریم، برای همین، روایت‌های خیلی عجیب، غریب و پراکنده‌ای از آن‌ها می‌بینیم.