ندیمی منتقدین بر مشکلات درون مرزی و برون مرزی کشور نیافزایند

یک فعال سیاسی گفت: درست است که با انتقادات سالم نوع مدیریت مسئولین ارتقاء پیدا می کند اما نباید به گونه ای عمل کنیم که موجبات سو برداشت دشمنان را فراهم کند.