دومین ثروتمند جهان در بحران کرونا پولدارتر شد!

برنارد آرنو به رتبه دوم ثروتمندترین افراد جهان صعود کرد.