فرماندهان باید دغدغه صیانت از کارکنان را داشته باشند