چشم و هم چشمی فضایی اتحادیه اروپا با آمریکا و چین!