«چگونه پول بر هنجارهای علم تأثیر می‌گذارد؟»

کتاب «بهای حقیقت: چگونه پول بر هنجارهای علم تأثیر می‌گذارد؟» نوشته دیوید بنجامین رسنیک با ترجمه طالب جابری منتشر شد.