زاهدپاشا حق تعیین سرنوشت برای مردم فلسطین معامله پذیر نیست