مقاومت‌هایی در اجرای طرح ساماندهی مراکز آموزش عالی وجود دارد