اهداء دومین تندیس شهید جهان‌آرا به مدافعان سلامت در انستیتو پاستور ایران