بیش از ۱۵۰۰ واحد مسکونی در زمین لرزه آذربایجان شرقی تخریب شدند