بازدید بیش از 1300 زائر راهیان نور از مناطق عملیاتی سلماس