تاثیر تولد زودهنگام بر چپ دست بودن

نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که تولد زودهنگام، می‌تواند بر چپ‌دست و یا راست‌دست بودن افراد تاثیر داشته باشد.