آزمایش سریع کووید-۱۹ با کمک فناوری کریسپر

یک شرکت فعال در زمینه فناوری کریسپر سعی دارد آزمایش تشخیص کووید-۱۹ مبتنی بر این فناوری را توسعه بدهد.