انتشار «هفت‌ نامه به مرتضی کیوان» و یک کتاب شعر

دو کتاب «هفت‌ نامه به مرتضی کیوان» و «جسارت نباشد اگر...» از سیدمحمد طباطبایی منتشر شد.