پژوهشگران دانشگاه ایتالیا "محور ساسانی" کرمانشاه را مستندنگاری می‌کنند