ظریف عطش جنگ هم باید همراه با سردسته جنگ طلبان برود