در گام دوم باید به سمت تشکیل تمدن نوین اسلامی برویم