برداشت 1.5 میلیارد دلار از صندوق توسعه برای اشتغال روستایی