لزوم ثبات مدیران امور روستایی / ضرورت توزیع متوازن جمعیت در کشور