کسی متهم و مقصر در این قضیه نیست/ به صورت جدی این مسئله را بررسی خواهیم کرد