دشمن به هر حیله‌ای برای ضربه به انقلاب ما متوسل می‌شود