روز خوب بورس های جهانی

بیشتر شاخص های مهم بورسی جهانی سبزپوش شدند.