دورکاری در جهان بیشتر می شود

بخش بزرگی از شرکت ها از افزایش بهره وری خود در زمان دورکاری خبر داده اند.