سرمربی گیتی پسند می توانم به اندازه شاهنامه در مورد داوری صحبت کنم

سرمربی تیم گیتی‌پسند گفت: درباره داوری صحبت نمی‌کنم، چراکه اگر بخواهم صحبت کنم، باید به اندازه شاهنامه درباره داوری حرف بزنم.