تشریح۳شاخص شناسایی ساختمان های ناایمن در بازار/لزوم ورود میراث فرهنگی برای مرمت و مقاوم سازی

شهردار منطقه ۱۲ شاخص های اولویت بندی ساختمان های ناایمن در بازار تهران را تشریح کرد.