استاندارسیستان وبلوچستان تغییرات کیفی در حوزه آموزش و پرورش جای تقدیر دارد

استاندار سیستان وبلوچستان گفت: تغییرات کیفی در آموزش و پرورش در بحث افزایش آمار قبولی در دانشگاه ها و افزایش معدل نهایی دانش آموزان جای تقدیر دارد.