اهمیت تولید و اجرای پکیج های تصفیه فاضلاب بهداشتی

فاضلاب بهداشتی به فاضلابی اطلاق می شود که در نتیجه فعالیت های انسانی تولید می گردد.