فرصت برای تأمین نیازهای کشور از طریق تولید داخل فراهم شده است