ساخت اینورتر متصل به شبکه در پژوهشگاه مواد و انرژی