بخش‌های اقتصادی دولت به صورت هماهنگ موانع تولید را برطرف کنند