هاشمی‌طبا در فوتبال توسری‌خور شده‌ایم!/ باید به کشور تعصب داشت