مرندی اروپا در برجام سیاست "چماق بدون هویج" را پیش گرفته است