رویترز با آغاز حمله ترکیه، کردهای سوریه عملیات خود علیه داعش را پایان دادند