۴۶۳ میلیارد دلار ثروت در اختیار ۲۰ خانواده آسیایی

کسب و کار خانوادگی ثروتمندترین فرد آسیا حدود ۹۰ میلیارد دلار در سال سودآوری دارد.